ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ο οποίος συγκροτείται από τις εταιρίες με τις επωνυμίες ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε, αποδίδει τη μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε συναλλασσόμενου (υποκείμενο των δεδομένων) με τις εταιρίες του και για αυτό το λόγο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. H δέσμευση πραγματοποιείται μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων και ενός συνόλου πολιτικών και διαδικασιών που συγκροτούν ένα  ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας δεδομένων, με σκοπό τη συμμόρφωση όλων με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Εταιριών του Ομίλου, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών ώστε να ωφελούνται οι εταιρίες του Ομίλου, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι μέτοχοι.

Υπεύθυνος επεξεργασίας για την παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς και για την παρούσα ιστοσελίδα  www.airintersalonica.gr είναι η ΕΤΑΙΡΙΑ :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : AIR INTERSALONIKA E.A.A.T.E.
Α.Φ.Μ :997994258
Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ : 2310492100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ Τ.Κ.55102
Email : air@airintersalonica.gr

Για τη συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τις επιταγές του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων,  έχει ορισθεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας:

Email: dpo@intersalonica.gr
Τηλέφωνο: 2310492306

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ AIR INTERSALONIKA E.A.A.T.E.

 (Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679)

1. ΓΙΑΤΙ H AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ;

Στην AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται στα πλαίσια της εμπορικής της λειτουργίας, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών αερομεταφοράς. Κατ εξαίρεση, μπορεί να κριθεί ότι είναι απαραίτητο να ζητηθούν από την  AIR  INTERSALONIKA  Ε.Α.Α.Τ.Ε. ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια έκτακτη διακομιδή ασθενούς για λόγους υγείας. Τα προσωπικά δεδομένα και μόνο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με μοναδικό σκοπό επεξεργασίας την προώθηση σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, προνομίων προς τους πελάτες, συσχετισμένων πωλήσεων και εκπτώσεων.

2. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε.;

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς.
Ειδικότερα όσο αφορά τον ιστοχώρο της AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. :

  • Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σε αυτόν, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση της εταιρίας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies στην επεξεργασία των οποίων το υποκείμενο των δεδομένων έχει συγκατατεθεί για να συνεχίσει την πλοήγησή του στον ιστοχώρο.
  • Στη φόρμα επικοινωνίας συλλέγονται, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση e-mail και το τηλέφωνο του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε.
  • Στη φόρμα αιτήματος πτήσης συλλέγονται στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτίμηση και διεκπεραίωση του αιτήματος πτήσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο κ.λ.π)
  • Στη φόρμα online πληρωμών συλλέγονται απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή του κόστους υπηρεσίας αερομεταφοράς στην AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. Η ιστοσελίδα www.airintersalonica.gr σε καμία περίπτωση δεν ζητά, ούτε περισσότερο αποθηκεύει, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη κάθε φορά που αυτός την χρησιμοποιεί για πληρωμή υπηρεσιών αερομεταφοράς. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank.

3. ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στην AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. εφαρμόζονται κανόνες ασφάλειας, ενώ για τη διασφάλιση των δεδομένων ακολουθούνται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα και υπόκεινται σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργασία τόσο με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων όσο και μη αυτοματοποιημένων μέσων, όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, οργάνωση, διόρθωση, προσαρμογή, μεταβολή, αναζήτηση.

4. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και κατά τη συλλογή των διευθύνσεων e-mail, όπως και κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας, είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α΄ του Κανονισμού 2016/679. Αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν παρέχει τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα (ΔΠΧ),  πλην της περίπτωσης έκτακτης ιατρικής διακομιδής κατά την οποία – λόγω της κατάστασης της υγείας του – το υποκείμενο των δεδομένων αδυνατεί να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα,  τότε ενδεχομένως δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση στην επεξεργασία των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

5. Η AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;

Εφόσον έχει ληφθεί σχετική συγκατάθεση, ενδέχεται να λάβει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς, προωθητικούς, στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των εταιριών του Ομίλου, την παροχή προνομίων, την διενέργεια ερευνών σχετικών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας κλπ. Η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα για τους παραπάνω σκοπούς συνεπάγεται διατήρηση των δεδομένων για πέντε(5) έτη.

6. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ AIR ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Η AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι όλων των πιθανών κινδύνων. Ειδικότερα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας www.airintersalonica.gr χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση (https://)  .

7. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Στην AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε,  η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ισχύει έως τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής κάθε αξίωσης, εκτός εάν επιβάλλεται πρόσθετος χρόνος διατήρησης βάσει άλλης νομοθετικής εντολής (πχ. για φορολογικούς λόγους).

8. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα δεδομένα παραμένουν και διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε κάθε αρμόδιο τμήμα της AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. και ενδεχομένως σε τμήμα ή τμήματα των Εταιριών του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, σχετικά με το αίτημα προς την Air INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. για παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς και για σκοπό για τον οποίο  είτε είναι αναγκαίος για την εκτέλεση της υπηρεσίας-συναλλαγής, είτε έχει δοθεί η απαιτούμενη συγκατάθεση. Επιπλέον, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως Εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν  για λογαριασμό της AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. ,βάσει σχετικής σύμβασης. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρία ταξιδιωτικών και αεροπορικών υπηρεσιών ΜΟΤΟΥΣ ΤΡΑΒΕΛ η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό της AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. την διαχείριση αιτημάτων αερομεταφοράς ενδέχεται να είναι οι λοιπές Εταιρίες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.), εταιρίες ταξιδιωτικών και αεροπορικών υπηρεσιών ,διαφημιστικές εταιρίες και δημόσιες αρχές (π.χ. Υ.Π.Α ή αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού). Στις περιπτώσεις διακομιδής ασθενούς, πέρα από τους παραπάνω, αποδέκτες ενδέχεται επίσης να είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, δημόσιες αρχές, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και διαμεσολαβούντα πρόσωπα. Διαβίβαση δεδομένων από την Εταιρία προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο βάσει ρητής νομοθετικής υποχρέωσης.

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, δηλαδή: α) το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα, β) το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, γ) το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, δ) το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στ) το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ζ) το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

10. ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα δικαιώματα του υποκειμένου ασκούνται χωρίς χρέωση – εκτός αν τα αιτήματα επαναλαμβάνονται συχνά και ο χειρισμός τους συνεπάγεται διοικητικό κόστος, οπότε ενδεχομένως να υπάρξει σχετική επιβάρυνση – με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, ΤΚ 55102, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ή με ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν και στη διεύθυνση: dpo@intersalonica.gr. Εφόσον ασκηθεί ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, η απάντηση σε αυτά θα δίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της σχετικής επιστολής ή του ηλεκτρονικού μηνύματος, με σχετική ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων είτε για την ικανοποίηση του αιτήματος είτε για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

COOKIES

  1. Τι είναι τα Cookies και που χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο στον φυλλομετρητή (internet browser) που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε., www.airintersalonica.gr .

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστοτόπου, όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

Η χρήση τους έχει αποτέλεσμα την απομνημόνευση πληροφοριών προτίμησής σας σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να ανακτηθούν και να αναγνωριστούν την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου www.airintersalonica.gr, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε.

  1. Είδη Cookies

Η ιστοσελίδα της AIR INTERSALONIKA Ε.Α.Α.Τ.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.

Α) Απαραίτητα cookies
Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies δεν ζητούμε τη συγκατάθεσή σας. Για όλα τα άλλα cookies απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Β) Cookies λειτουργικότητας
Είναι cookies που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου. Χάρη στη χρήση των συγκεκριμένων cookies η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντά σας και  εξοικονομείται χρόνος που θα χανόταν με την επαναεισαγωγή πληροφοριών.

Γ) Cookies συνεδρίας
Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας πλοήγησης και σβήνονται από τον υπολογιστή, όταν κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης

Δ) Cookies τρίτων εταιριών

GOOGLE ANALYTICS
Ο ιστότοπος www.airintersalonica.gr χρησιμοποιεί το Google Analytics, μέσω του οποίου η AIR INTERSALONIKA Ε.Α.ΑΤ.Ε. συγκεντρώνει πληροφορίες που την βοηθούν να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacv/ και ειδικότερα τον σύνδεσμο https://support.google.com/analvtics/answer/6004245.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

  1. Έλεγχος Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (web Site). Επίσης με την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον ιστότοπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

  1. Κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούνται
Προέρχεται από Όνομα Περιγραφή Χρονική Διάρκεια
Ιστοσελίδα μας Cookie Consent Απαραίτητο 1 χρόνο
Google Analytics _ga Χρησιμοποιείται για την διάκριση των επισκεπτών 2 έτη
Google Analytics _gid Χρησιμοποιείται για την διάκριση των επισκεπτών 24 ώρες
Google Analytics _gat Χρησιμοποιείται για τον ρυθμό υποβολής αιτημάτων 1 λεπτό